Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında

Tarihçe

Turizm İşletmeciliği Bölümü; Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 21.08.2013 tarihinde açılmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren aktif lisans eğitimine başlayan Turizm İşletmeciliği bölümünün akademik kadrosunda 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi Doktor bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla bölümde aktif 181 lisans öğrencisi bulunmaktadır.

Hedefler

Turizm İşletmeciliği bölümünün hedefi, Türkiye'de turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, nitelikli orta ve üst kademe yönetici adaylarının yetiştirilmesidir. Bu bağlamda turizm sektörüne ve turizm işletmelerine en az iki yabancı dili çok iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek yönetici adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra diğer hedeflerimiz ise;

• Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek, 
• Turizm sektörü ile sürekli işbirliği ve eşgüdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak, 

• Ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek ve bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak, 
• Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,
• Sektörü ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmaktır.
Program Profili ve İstihdam Olanakları 

Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencileri eğitimleri boyunca ağırlıklı olarak İngilizce ve Almanca yabancı dil dersleri almakta olup, 3. ve 4. sınıftan itibaren seçmeli dersler aracılığıyla da ilgi alanlarında uzmanlaşma fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca Turizm İşletmeciliği bölümü müfredatında, sektöre özgü teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra hukuk, iktisat, muhasebe ve işletme disiplinlerinden de dersler bulunmaktadır. Turizm İşletmeciliği bölümünde öğrenciler gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yapmış oldukları stajlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren başta oteller olmak üzere, turizm sektörünü oluşturan acenteler, restoranlar ve kamuya ait misafirhanelerin çeşitli departmanlarında istihdam olanaklarına sahip olmaktadır. Mezun olacak öğrenciler, Türkiye ekonomisi içinde sürükleyici olan turizm etkinliklerinde gereksinim duyulan nitelikli personel açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca, bölüm mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir. Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, Müze ve Ören yerlerinde de istihdam olanağına sahip olabilecektir.

Kabul Koşulları

Türk üniversitelerinde eğitim ve öğretim görmek isteyen lise mezunu öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarından yeterli puanı almaları gerekmektedir. Yerleştirmeler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Aksaray Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversitenin web sitesinde ilan edilen evrakları temin ederek belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yurt dışından öğrenci kabulünde, ÖSYM’nin belirlediği kriterler ve üniversitenin ayırdığı kontenjan dikkate alınmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.)

Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olabilmek için Aksaray Üniversitesi Lisans Eğitimi ve Öğretimi Yönetmenliğinde belirtilen koşulların sağlanması ve zorunlu stajların tamamlanmış olması gerekmektedir. Bölümdeki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili bölümün yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre 240 AKTS’dir. Ayrıca mezun olabilmek için öğrencilerin toplam 60 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.